Yönetmelik

  

Süleyman Demirel Üniversitesi Pomza Araştırma ve

Uygulama Merkezi Yönetmeliği

 

Kuruluş

Madde 1 — 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 2880 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesinin (d) bendinin 2 nci alt bendi gereğince Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak "Süleyman Demirel Üniversitesi Pomza Araştırma ve Uygulama Merkezi" adıyla bir merkez kurulmuştur.

Görevleri

Madde 2 — Pomza Araştırma ve Uygulama Merkezinin görevleri şunlardır:

a) Pomza teknolojisi konusunda bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak,

b) Pomza teknolojisi konusunda lisans ve lisans üstü düzeyde yapılacak proje çalışmalarına alt yapı oluşturmak,

c) Pomza sektöründe yer alan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği faaliyetlerinde bulunmak,

d) Kurslar, seminerler ve konferanslar düzenlemek,

e) Kamu ve özel teşebbüslerin sorunları ile ilgili araştırma-geliştirme çalışmalarında bulunmak,

f) Bilimsel ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi için üniversite-sanayii işbirliği çerçevesinde, her türlü proje çalışmaları yapmak, kitap, dergi ve bülten yayınları yapmak,

g) Rektörlük ve yetkili kurullara faaliyetleri ile ilgili rapor sunmak.

Organlar

Madde 3 — Pomza Araştırma ve Uygulama Merkezinin organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Merkez Yönetim Kurulu.

Müdür

Madde 4 — (Değişik:RG-23/10/2014-29154)

Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından, üç yıl süreyle görevlendirilir. Müdür Merkezi temsil eder ve Rektöre karşı sorumludur. Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir yardımcı seçebilir. Müdürün görev süresi bittiğinde yardımcısının da görevi biter. Müdür görevi başında olmadığı zaman ona vekâlet eder. Vekâlet altı ayı geçerse yerine yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün Görevleri

Madde 5 — Pomza Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezin yürütülmesi için gerekli çalışmaları yapmak,

b) Merkez Ar-Ge faaliyet alanları ile ilgili planları hazırlamak, merkez yönetim kurulunun görüşünü de aldıktan sonra rektörlüğe bilgi sunmak,

c) Merkez yönetim kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

d) Yurt içi ve yurt dışı Ar-Ge ve uygulama konuları ile ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği çalışmaları yapmak,

e) Çalışma konuları ile ilgili yıllık raporu zamanında rektörlüğe sunmak,

f) Merkezinde görev yapacak her türlü idari teknik personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

Madde 6 — Yönetim Kurulu, Müdür ile Üniversite Senatosunun önereceği adaylar arasından Rektörce seçilen beş üyeden oluşur. Görev süresi biten yönetim kurulu üyeleri yeniden merkez yönetim kuruluna atanabilir. Görevinden ayrılan üyelerin yerine, kalan süre için yeni üye atanır. Merkez Müdürü Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Yönetim Kurulu Görev Yetki ve Sorumlulukları

Madde 7 — Pomza Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek,

b) Merkezin bilimsel, idari plan ve programlarını hazırlamak,

c) Personel ihtiyacını belirlemek,

d) Görevlendirmelerde idari ve teknik personelin seçimini yapmak,

e) Araştırma, yayın, uygulama, öğretim ve diğer çalışma alanlarına yardımcı konularda karar almak,

f) Merkezin çalışmaları için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları oluşturmak.

Kadrolar

Madde 8 — Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarca karşılanır.

Diğer Hususlar

Madde 9 — Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda, genel hükümlere göre işlem yapılır.

Yürürlük

Madde 10 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11 — Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.